Identificació del responsable del tractament de les seves dades personals 

ISABEL PAGÈS DANÉS

Domicili Fiscal:  Avda. 11 de Setembre, 3 – baixos – 17800 Olot (Girona)

NIF: 77960911L

Telèfon: 972 260 833

e-Mail: info@fernandezpages.cat

Web: fernandezpages.cat

Normativa aplicable

La nostra Política de Privacitat s’ha establert d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i amb la normativa espanyola aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Al facilitar les seves dades, Vostè declara haver llegit i conèixer la present Política de Privadesa, prestant el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d’acord a les finalitats i termes aquí expressats.

L’Empresa podrà modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els termes continguts en aquest document de Política de Privacitat podran ser complementats per l’Avís Legal i la Política de Cookies que, si s’escau, es recullin per a determinats productes o serveis, si aquest accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Delegat de Protecció de Dades 

El  Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals. ISABEL PAGÈS DANÉS s’encarregarà del compliment de la normativa de protecció de dades, hi podrà contactar a info@fernandezpages.cat

Finalitat del tractament de les dades personals 

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

1.- En compliment d’una relació contractual

2.- Quan ens dona el seu consentiment.

3.- Per interès legítim d’Isabel Pagès Danés per mostrar serveis, productes i iniciatives que puguin interessar.

4.- Compliment d’obligacions imposades per llei.

Pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: info@fernandezpages.cat

Termini de Conservació de les seves dades

Les seves dades personals seran conservades mentre sigui necessari per a la fi per la qual van ser recopilades, per tal de dur a terme la gestió administrativa, comercial, logística, d’atenció al client i de control de qualitat. Un cop finalitzada aquesta, les dades personals seran conservades respectant els terminis de 6 anys que, a efectes mercantils, estableix el Codi de Comerç, i el termini de 4 anys que, a efectes fiscals, estableix la Llei general tributària. Pel que fa a la finalitat d’informar sobre nous productes, serveis, promocions i invitacions que puguin ser del seu interès, les dades es conservaran mentre no exerceixi el seu dret de supressió.

Es podran conservar les dades durant el temps en què es pugui exigir algun tipus de responsabilitat derivada d’una relació o obligació jurídica o de l’execució d’un contracte o de l’aplicació de mesures precontractuals sol·licitades per l’interessat. En aquest cas les dades seran bloquejades, però no esborrades.

Decisions automatitzades i elaboració de perfils.

L’informem que no hi ha decisions automatitzades incloent l’elaboració de perfils.

LEGITIMACIÓ I DADES RECOLLIDES

La base jurídica per al tractament de les dades personals és la relació contractual que ens vincula amb els nostres clients i als efectes de realitzar la gestió administrativa, comercial, logística, d’atenció al client i de control de qualitat.

La base jurídica per informar-li sobre productes, serveis, promocions i invitacions, així com per als sortejos i concursos, és el seu consentiment atorgat mitjançant manifestació de voluntat lliure i específica.

La contractació del client de qualsevol producte o servei ofert pels responsables, sigui via pàgina web, document físic o telèfon; l’atorgament del consentiment per rebre informació sobre nous productes, serveis, promocions, invitacions per participar en esdeveniments o sortejos i concursos; o la remissió de correus electrònics als responsables, a través dels comptes habilitades a aquest efecte, impliquen que l’usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privacitat, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats indicades.

Categories de dades

Les dades objecte de tractament són de les categories següents: Dades Personals identificatives (nom, cognoms, DNI, dades de contacte); Dades de característiques personals (data naixement, edat, nacionalitat) i Dades econòmiques (bancàries). Així mateix, és objecte de tractament l’adreça IP i l’hora d’accés al formulari web de recollida de dades.

Mesures de seguretat

Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades de caràcter personal, l’informem que s’han adoptat les mesures essencials de seguretat per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, i garantir així la seva integritat i seguretat.

Cessió de dades

Si és el cas, les dades se cediran als òrgans de l’Administració pública de conformitat a la llei; als jutjats i tribunals de justícia que els requereixi; a bancs, estant aquesta cessió sempre vinculada a la gestió bancària derivada de la venda de productes i / o serveis; i entre les societats identificades com a responsables.

No es preveuen transferències internacionals de les seves dades.

Drets de l’usuari

Qualsevol interessat té dret a obtenir informació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El responsable del fitxer deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

D’acord amb la legislació vigent Vostè té els següents drets: dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió, dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, dret a oposar-se al tractament, dret a la portabilitat de les dades i així mateix, a revocar el consentiment atorgat.

Com exercitar els meus drets?

Per exercir els seus drets ha de dirigir-se al responsable, sol·licitant el corresponent formulari per a l’exercici del dret elegit. Opcionalment, pot acudir a l’Autoritat de Control competent per obtenir informació addicional sobre els seus drets. Les dades de contacte per a l’exercici dels seus drets són el telèfon 972 260 833 i el correu electrònic: info@fernandezpages.cat. Recordeu acompanyar una còpia d’un document que ens permeti identificar-lo: DNI o similar.

Consentiment per l’enviament de comunicacions electròniques

Així mateix, i d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, mitjançant completar el formulari de recollida de dades i marcant la corresponent casella “He llegit i accepto la política de privadesa”, Un està atorgant el consentiment exprés per a que li enviem a la seva adreça de correu electrònic, telèfon, fax o un altre mitjà electrònic informació sobre la nostra empresa.